Renny, Jakarta

Dear Mikata, anak saya bilang “Mau ke Disney lagi sama kakak (Mikata)” hehe.. Thanks ya 🙂